ஆனந்தியின் ஆனந்ததாண்டவம் – 2

புருஷன் ம் உன்னை ஓக்கறேன் பாரு டி என்று சபதம் செய்து ஆனந்தியை ஓத்த கதை இந்த முதல் பாகத்தின் தொடர்ச்சியில் என்ன நடந்தது பார்ப்போம்.

ஆனந்தியின் ஆனந்ததாண்டவம் – 1

புருஷன் முன்னாடியே உன்னை ஓக்கறேன் பாரு டி என்று சபதம் செய்து ஆனந்தியை ஓத்த கதை வாருங்கள் காம கதைக்குள் செல்லலாம்.