அம்மாவுடன் அந்த நாட்கள் – 2

இந்த கதை முழுக்க அம்மாவை எப்படி ஓத்து ஒழுக விட்டேன் என பார்க்கலாம் அதுவும் முன்னாள் பாகத்தில் இருந்து எப்படி நகர்கிறது என்று பார்ப்போம்.

அம்மாவுடன் அந்த நாட்கள் – 1

இந்த பகுதியில் என் அம்மாவை என்ன செய்தேன். எப்படி மடக்கினேன் என்று உண்மையில் நடந்த கதைகளை பகிர்ந்துள்ளேன்.