அம்மாவிற்கு அக்கி எனக்கு லக்கி – 2

இந்த கதையில் என் அம்மாவை எப்படி எல்லாம் ஒத்தேன் என்பதை கூற போகிறேன். இது சென்ற பக்கத்தின் தொடர்ச்சி அந்த கதையை படிச்சிட்டு வாங்க.

அம்மாவிற்கு அக்கி எனக்கு லக்கி

என் அம்மா மீது காமம் ஏற்பட அவளை ஒக்க எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது அதை பயன்படுத்தி எப்படி அவளை ஓத்தேன் என்பதை கூறுகிறேன்.