அம்மாவின் மூன்று முகம் -2

இது இரண்டாம் பகுதியின் தொடர்ச்சி. என் காம ராணி என் அம்மா வை நினைத்து எழுதிய கதை. அம்மாவை ரசிக்கும் நண்பர்கள் இதை படிக்கவும். இதோ தேவிடியா

அம்மாவின் மூன்று முகம் -1

என் அம்மா காதல் ராணியை நினைத்து எழுதிய கதை இது. இது இரண்டாம் பகுதி முதல் பகுதியை படித்து இரண்டு பகுதி வரவும்.