அம்மாவின் அன்பும் காமமும் – 2

முதல் பாகத்தில் என் அம்மா என்மீதும் நான் அவளின் மீதும் காட்டிய அன்பை பற்றி சொல்லிருந்தேன். இதில் அவள் என்மீதும் நன் அவளின் மீதும் காட்டிய காமத்தை பற்றி பார்ப்போம்.

அம்மாவின் அன்பும் காமமும்

எப்படி நாம் அம்மா நம்மீது காட்டும் அன்பிற்கு அளவில்லையோ அதேபோல் அவள் நம்மீது காமவயப்பட்டால் அவள் காட்டும் காமத்திற்கும் அளவே இல்லை. என் அம்மா என்மீது காட்டய அன்பு மற்றும் காமத்தை பற்றி இதில் கூறினேன்