அம்மா சித்தால் – 6

இந்த கதையில் நான் அம்மா சித்தால் வேலைக்கு போகிறோம். அங்கு நாங்கள் இரண்டு பேரும் யார் யார் உடன் படுத்து ஓலு வாங்குகிறோம் என்று உங்களிடம் கூறுகிறேன்.

அம்மா சித்தால் – 5

இந்த கதையில் நான் அம்மா சித்தால் வேலைக்கு போகிறோம். அங்கு நாங்கள் இரண்டு பேரும் யார் யார் உடன் படுத்து ஓலு வாங்குகிறோம் என்று உங்களிடம் கூறுகிறேன்.

அம்மா சித்தால் – 4

இந்த கதையில் நான் அம்மா சித்தால் வேலைக்கு போகிறோம். அங்கு நாங்கள் இரண்டு பேரும் யார் யார் உடன் படுத்து ஓலு வாங்குகிறோம் என்று உங்களிடம் கூறுகிறேன்.

அம்மா சித்தால் – 3

இந்த கதையில் நான் அம்மா சித்தால் வேலைக்கு போகிறோம். அங்கு நாங்கள் இரண்டு பேரும் யார் யார் உடன் ஓலு வாங்குகிறோம் என்று உங்களிடம் கூறுகிறேன்.

அம்மா சித்தால் – 2

நானும் அம்மாவும் சித்தாள் வேலை பார்க்க போன இடத்தில் என் அம்மாவை ஓழ் செய்தோம் என்று தொடர்ந்து இதில் பார்க்க போகிறோம்.

அம்மா சித்தால் – 1

இந்த கதையில் நானும் அம்மாவும் சித்தால் வேலைக்கு போகிறோம். அங்கு அம்மா மற்றும் நான் இரண்டு பேரும் யார் உடன் ஓலு வாங்குகிறோம் என்று உங்களிடம் கூறுகிறேன்.