அபி டீச்சரின் மனதைத் தொட்டு – 2

வாசகர்களுக்கு நன்றி, இந்த கதை அபி டீச்சரின் வாழ்க்கையில் நடந்த கதை, வாசகர் ஒருவரின் வேண்டுகோளிற்கேற்ப அவர் சொன்ன நிகழ்வுடன் கற்பனை கலந்து எழுதியுள்ளேன். சென்ற பகுதியில் இருந்து தொடர்கிறேன்.

அபி டீச்சரின் மனதைத் தொட்டு – 1

வாசகர்களுகக்கு வணக்கம் நம்முடைய பெண் வாசகர் ஓருவர் கேட்டுக்கொண்டதன்படி அவருடைய சொந்த கதையை எழுதுகிறேன், அவர் சொன்ன கதை மற்றும் சுவாரஸ்யம் கருதி கொஞ்சம் கற்பனையும் கொஞ்சம் கலந்து எழுதியுள்ளேன்.