அப்துலிடம் அடிமை ஆனேன் – 2

இது இன்ஸ்டாகிராமில் நட்பு பிடித்து. பின் ஆண் ஒரின சேர்கை கதையை பகிர்ந்து கொண்டு. பின் நாங்கள் எப்படி உடலுறவு கொண்டோம் என்பதை சொல்லும் கதை.

அப்துலிடம் அடிமை ஆனேன்

இது இன்ஸ்டாகிராமில் நட்பு பிடித்து. பின் ஆண் ஒரின சேர்கை கதையை பகிர்ந்து கொண்டு. பின் நாங்கள் எப்படி உடலுறவு கொண்டோம் என்பதை சொல்லும் கதை.