45 வயது மாமியும் நானும் – 5

படிக்க வந்த இடத்தில் மாமியை எப்படி ஓத்தேன் என்பது தான் இந்த கதை. வாருங்கள் இந்த பாகத்தை தொடர்ந்து படித்து மகிழலாம்.

45 வயது மாமியும் நானும் – 4

சென்னையில் படிக்க வந்த இடத்தில் மாமியை ஒத்த கதை இந்த பகுதி பூக்கார ஆண்டியை ஒத்த கதை

45 வயது மாமியும் நானும் – 3

சென்னையில் படிக்க வந்த இடத்தில் மாமியை எப்படி ஓத்தேன் என்பது தான் இந்த கதை இந்த மூன்றாம் பாகத்தில் என்னால் எல்லாம் நடக்கிறது பார்ப்போம்.

45 வயது மாமியும் நானும் – 2

சென்னையில் படிக்க வந்த இடத்தில் மாமியை எப்படி ஓத்தேன் என்பது தான் இந்த கதை, வாங்க இந்த இரண்டாம் பாகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்கலாம்.

45 வயது மாமியும் நானும்

எப்படி மாமியும் நானும் ஓத்தோம் என்று பார்க்கலாம், நான் மதுரை சேர்ந்தவன் சென்னைக்கு படிக்க வந்தேன் அப்போ என்ன நடந்தது பார்க்கலாம்.