வாசகர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

வாசகர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

நீங்கள் எழுதும் தொடர்கள் குறைந்தது 20 லைன்ஸ் இருக்க வேண்டாம் . இல்லாட்டி நாங்கள் அதை தளத்தில் போடமாட்டோம் என்பதை தெரிவித்து கொள்கிறோம் . தொடர்ந்து ஆதரவு தருமாறு கேட்டு கொள்கிறோம் .

கதையை இந்த மெயில் ஐடிக்கும் அனுப்பலாம் : [email protected]

What did you think of this story??

Comments

Scroll To Top