ஆசை தங்கச்சி சித்ராவை அனுபவித்த கதை – 1

தங்கச்சி சித்ராவை அனுபவித்த கதை இந்த கதையை அவளுக்கு இணங்க எழுதி இருக்கிறேன், அவள் எப்படி எனக்கு இணங்கி எனக்கு ஈடுகொடுத்தாள் என்று பார்க்கலாம்.