அத்தையுடன் விளையாட்டு – 1

காமம் தலைக்கு ஏறிய வாலிபன் ஒருவன் தன் அத்தையுடன் எப்படி உறவு கொண்டான் என்பதைப் பற்றிய கதை.