அண்ணிக்கு விரித்த வலையில் அண்ணி விழாமல் அண்ணி விரித்த வலையில் நான் விழுந்தேன் நிகழ்வு

அண்ணிக்கு விரித்த வலையில் அண்ணி விழாமல் ஆனால் அண்ணி விரித்த வலையில் நான் விழுந்தேன் நிகழ்வு