சாண்டா கிளாஸின் சார்பிரஸ்

ஆண்ட்ரியனா சுவசோ ரிங்கா அவள் வாழ்க்கையில் எதிர் பார்த்ததை விட பெரிய பரிசை சாண்டா வழங்கினார் அதை படிச்சு தெரிந்து சொல்லுங்கள்