தாயின் கடல் சீற்றம் – 2

மகனும் அம்மாவும் ஒரு தீவில் மாட்டி அவர்கள் இனையும் அழகான தொடர், வாங்க அந்த தீவில் நடைபெற்ற சூறாவளி காம காதலை பார்க்கலாம்.

தாயின் கடல் சீற்றம்

பெத்த தாயோடு குடும்பம் நடத்தும் மகன் மாறுபட்ட கற்பனை கதை. வாங்க எப்படி தாயின் கடல் சீற்றம் கதை ஆரம்பித்து காமம் ஏற்படுகிறது என்று பார்க்கலாம்.