சுதாவின் காம பயணம் – 2

என் பெயர் சுதா. போன பகுதியின் (சுதாவின் காம பயணம் – 1) தொடர்ச்சியாக இந்த பகுதியில் எவ்வாறெல்லாம் நானும் என் கொழுந்தன் அருணும் ஒத்தும், இன்று பார்ப்போம்.