ராங் காலில் கிடைத்த தோழி

ராங்காலில் அறிமுகம் இல்லாத தோழியுடன் செய்த முதல் காம அனுபவம் இது, தெரியாதவளை போடும்போது கெடைக்கிற கிக் வேறு எங்கு கிடைக்கும்.