நல்லதொரு குடும்பமும் என் சுன்னியின் சேவையும்

அம்மா, இரண்டு மகள்கள், இரண்டு மருமகன்,தன் கணவர் என்று முழு குடும்பமும் என்னை அழைத்து என்னோடு உறவு கொண்டு. எனக்கு அவரகள் செய்த காம சுகமே இந்த கதை,

விபச்சாரியின் கணவனாக ஒரு நாள்

விபச்சாரியின் ஆசைக்காக அவளின் ஆசை கணவனாக இருந்தேன். இருவர் குள்ளும் நடந்த இன்பமே இந்த கதை.