சித்தியை போட்ட வயல்கார அங்கிள் – 1

சித்தியின் புண்டை அரிப்பை அடக்கிய வயல்காரன், ஒரு கிராமத்தில் வேலை செய்யும் வயல் காரன் என்னோட சித்தியின் காம புண்டை அரிப்பை அடக்கி அனுபவித்தான்.