கோகிலவுடன் கோல் ஆட்டம்

நகை கடையால் கிடைத்த ஒல் அவளை இந்த பகுதியில் நல்லா ஓக்கவில்லை. முதல் தடவை என்பதால் கோகிலா அலறினாள். என்ன தான் பெரிய மொலைய ப்பாதலும் சின்ன மொலை தனி சுகம் தான் அதனால் தான் சின்ன மொலை காரிய நா ஓத்தேன்