அவனுக்கு அடிமையான பத்தினி நான்

சந்தோச மாக வாழ்த்த குடும்ப பெண் மகனாள் காமத்திற்கு அடிமையாகி அவன்தான் உலகம் என்றே வாழும் பத்தினி