சாவு முடிவு இல்ல தொடக்கம் – 1

விஷ்ணு மற்றும் விஷால் இலன்கர்கள், இருவரும் நண்பர்கள், இதில் என்ன வித்தியாசமா நடக்கிறது என்று பார்க்கலாம் வாருங்கள்.