வேலம்மா மற்றும் வீனா தொடர் கதை

இது ஒரு தொடர்கதை, வேலம்மா மற்றும் வீணா தொடர்பான தொடர் கதையை படிச்சி இன்பம் ஆயுங்கள், கதை எப்படி இருக்கு என்று சொல்லுங்கள்.