பெங்களூர் தக்காளி

எனக்கு பதினெட்டு வயது இருக்கும்போது எனது வீட்டுக்கு அருகே ஒரு குடும்பம் குடி வந்தார்கள், அது பெங்களூர் குடும்பம் அதில் எப்படி காமம் நடந்தது பார்ப்போம்.