ராஜ் நிஷா

தாய் தந்தையர்களின் ஆதரவை இழந்த இதயங்கள் ஒன்றினையும் கதை இது, தன்மை கொடுமையை போக்கிய காமத்தின் கதை இது.