சங்கரி கொஞ்சம் காலவிரி – இறுதி

அம்மா மகள் இருவரையும் ஓத்து அவளை கர்பம் ஆக்கினேன் அதன் பிறகு என்ன ஆனந்த என்று பாருங்கள்

சங்கரி கொஞ்சம் காலவிரி – 3

சங்கரியை ஓத்துவிட்டு அவள் மகளை எப்படி ஓப்பது என்று திட்டம் போட்டோம், எப்படி அவள் மகளை ஓத்தோம் என்று படியுங்கள்…

சங்கரி கொஞ்சம் காலவிரி – 2

சங்கரியை எப்படி ஓத்தேன் என்பதையும் எனக்கு என்னோட காதலி எப்படி கிடைத்தால் என்று பாருங்கள்… அதன் பிறகு எப்படி ஓத்தோம் என்று பதிர்த்துவிட்டு ரசித்து கைஅடிகிங் பெண்கள் விறல் போடுங்க

சங்கரி கொஞ்சம் காலவிரி – 1

கல்லூரி முடித்துவிட்டு வேலைக்கு சென்ற இடத்தில் கிடைத்த காதலி ராஜி மற்றும் கள்ளக்காதலி சங்கரி வாங்க கதைக்கு போகலாம்.