சிந்து ஆண்டி எனக்கு பொன்டாட்டி

சிந்து ஆண்டியை என் மனைவி ஆக்கினேன் அவளை தினமும் ஒழுத்தேன் என் சிந்துவை ஒழுத்துகொன்டே இருப்பேன்.

நண்பனின் மனைவியை அனுபவித்த கதை

நண்பனின் மனைவி என் மனைவி என் மனைவியானாள் அவளை விடிய விடிய மூன்று நாட்கள் வைத்து அனுபவித்தேன்