காமத்தை ஊட்டிய காதலி

நான் புதுகை யில் வசிக்கி றேன் படிப்பு முடிந்து வேளை பார்க்கி றேன் வயது 23 பார்பதற்க்கு பிரித்வி ராஜ் சுகு மாரன் போல் இருப்பேன்