மஞ்சுவும் குணவதியும்

குணா என்ற குணவதி ஆகிய நான் என்னுடைய புருஷன் முன்னாடியே அடுத்தவனுடன் படுத்து ஓல்சுகம் பெரும் புனையப்பட்ட உண்மை கதை