காதல் கொஞ்சம் காமம் கொஞ்சம் – 5

இந்த பகுதியில் யாரோ மேலே நடந்து வருவது போல தெரிய எழுந்து பார்த்தேன் அதன் பின் ஆவலுடன் எப்படி காமம் நடந்தது என்று பார்ப்போம்.

காதல் கொஞ்சம் காமம் கொஞ்சம் – 4

என் வாழ்வில் எனது அழகிய நினைவுகளை உங்களுக்கு சொல்லிக்கொண்டு இருக்கிறேன், வாங்க தொடர்ந்து இந்த பாகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்கலாம்.

காதல் கொஞ்சம் காமம் கொஞ்சம் – 3

என் மனைவி இப்போது உயிர் உடன் இல்லை, அவளுடன் வாழ்ந்த சிலஅழகிய பழைய நினைவுகளை நினைத்தே இந்த கதை எழுத்தி உள்ளேன், இந்த தளத்தில் என் Personal story எழுத காரணம், இந்த தொடரை படிக்கும் போது அது புரியும்.,