காதல் கொஞ்சம் காமம் கொஞ்சம் – 2

கணவனை இழந்த ஒரு மனைவியும் மனைவியை இழந்த கணவரும் இதை படித்து ஒரு முறை வாழ்வை த்ரயும்பி பார்க்கலாம்.

காதல் கொஞ்சம் காமம் கொஞ்சம் – 1

மனைவியை இழந்த ஒவ்வொரு கணவருக்கும், கணவனை இழந்த ஒவ்வொரு மனைவி மார்களுக்கும், என் வாழ்க்கை கதை அவர்கள் வழக்கையை ஒரு முறை திரும்பி பார்க்க படும் என்ற நம்பிக்கையில் இந்த தளத்தில் பதிவு செய்கிறேன்.,