திருட்டு முண்டைகள் – 1

வேலைக்கு போன இடத்தில், முதலாளி மனைவியை ஏப்புடி ஒத்தன் என்று பார்க்கலாம் வாங்க அவளை புரட்டி எடுத்ததை பார்க்கலாம்.