பெத்தவளையும் வளத்தவளையும் ஓத்து ஒழுக விட்டேன் – 1

இந்த கதையில் நான் எப்படி என்னை பெத்தவளையும் என்னை வளர்த்தவளையும் மடக்கி ஓத்து அனுபவித்து அவர்கள் கூதியில் கஞ்சியை ஒழுக விட்டேன் என்று பார்ப்போம்.

கனகா என் செல்ல வப்பாட்டி திருட்டு பொண்டாட்டி – 4

இது தான் இந்த உண்மை சம்பவத்தை இறுதி பகுதி. இதில் எப்படி என் பெரியம்மாவை உணமயில் ஓத்து அவளை துடிக்க விட்டு காமத்தை அள்ளி அள்ளி கொடுத்தேன் என்பதை காண்போம்.

கனகா என் செல்ல வப்பாட்டி திருட்டு பொண்டாட்டி – 3

இந்த பகுதியில் நான் எப்படி என் பெரியம்மாவை என் அசைக்கு இணங்க வைத்து முதல் இரவு நடத்தி அனுபவித்து கொண்டேன் என்றும் அதன் பின் நடந்தவை என்னவென்றும் பார்ப்போம்.

கனகா என் செல்ல வப்பாட்டி திருட்டு பொண்டாட்டி – 2

இந்த பகுதியில் நான் எப்படி என் கொழுத்த பெரியம்மாவை அவள் விறல் போடும் வீடியோவை வைத்து மடக்கி. அவள் கூதியில் என் விறலை விட்டு, அவளை எப்படி எல்லாம் படாதப்பாடு படுத்தினேன் என்பதை பார்க்கலாம்.

கனகா என் செல்ல வப்பாட்டி திருட்டு பொண்டாட்டி – 1

இது எப்படி நான் என் சொந்தக்கார பெண் ஆனா என் பெரியம்மாவை மயக்கி என் ஆசைக்கு இணங்க வைத்து. அவளை எப்படி எல்லாம் அனுபவித்து ருசித்தேன் என்பதை பார்ப்போம்.

தூக்கி வளத்தவள் வப்பாட்டியானால் – 3

இந்த பகுதியில் நானும் குறுவம்மாவும் எப்படி எல்லாம் உடம்பு சுகத்தை அனுபபித்தோம். நான் அவள் கூதியை எப்படி எல்லாம் கடைந்து எடுத்தேன். இறுதியாக அவளுக்கு நான் கொடுத்த அதிர்ச்சி என்ன அனைத்தையும் காண்போம்.

தூக்கி வளத்தவள் வப்பாட்டியானால் – 2

இந்த பகுதியில் குறுவம்மா எனக்கு கொடுத்த அதிர்ச்சியும். அதன் பின் நான் அவளுக்கு தந்த பேறாணந்தத்தையும். அதன் பின் நடந்த கூத்தையும், இங்கு பகிறந்துள்ளேன்.

தூக்கி வளத்தவள் வப்பாட்டியானால் – 1

இந்த கதையில் நான் எப்படி என்னை சிறு வயதில் தூக்கி வளத்தவளை மடக்கி எனக்கு வப்பாட்டியாக மாற்றி எப்படி எல்லாம் ஓத்து அனுபவித்தேன் என்று கூறி உள்ளேன்.