உடன் வேளை பார்க்கும் ஆண்டீயை ஓத்தேன்

இந்தக்கதையில் என்னுடன் பணிபுரியும் நாற்பத்தி ஆறு வயது சுமதி ஆண்டியும் நானும் எவ்வாறு எங்களது காம ஆசைகளை தீர்த்துக் கொண்டோம் என்பதை உங்களுக்கு கூறப்போகிறேன்