முத்துன கத்தரிக்காய்

கத்திரிக்காயின்
மனைவியை அடைந்த கதை. அவனோட மனைவியை ஆடைந்த கதை. அவளை அனு அணுவாக ரசத்து அனுபவிச்ச உண்மை கதை….