மாலை நேரம்

எங்கே நீ எழுதி காட்டு என்று கேட்ட சில தற்குறிகளுக்காக என் நண்பனின் உதவியோடு எழுதிய கதை