மச்சானா பாருடி… இவனுக்கு ரொம்ப நீளண்டி – 19

ஒரு பெண்கள் கல்லூரியி ல ஒரே ஒரு மாணவனா சேர்ந்து அங்கிருந்த பெண்களை தோழிகளாக்கி காமத்தையும், காதலையும். தன்னோட வாழ்க்கையையும் பகிர்ந்துக் கிட்ட ஒருத்தனோட தான்..

மச்சானா பாருடி… இவனுக்கு ரொம்ப நீளண்டி – 18

ஒரு பெண்கள் கல்லூரியில ஒரே ஒரு மாணவனா சேர்ந்து அங்கிருந்த பெண்களை. தோழிகளாக்கி. காமத்தையும், காதலையும். தன்னோட வாழ்க்கையையும் பகிர்ந்துக்கிட்ட ஒருத்தனோட தான்.. நீங்க இந்த கதையில பயணிக்கப்போறீங்க.

மச்சானா பாருடி… இவனுக்கு ரொம்ப நீளண்டி – 17

ஒரு பெண்கள் கல்லூரியில ஒரே ஒரு மாணவனா சேர்ந்து அங்கிருந்த பெண்களை. தோழிகளாக்கி. காமத்தையும், காதலையும். தன்னோட வாழ்க்கையையும் பகிர்ந்துக்கிட்ட ஒருத்தனோட தான்.. நீங்க இந்த கதையில பயணிக்கப்போறீங்க.

மச்சானா பாருடி… இவனுக்கு ரொம்ப நீளண்டி – 16

ஒரு பெண்கள் கல்லூரியில ஒரே ஒரு மாணவனா சேர்ந்து அங்கிருந்த பெண்களை. தோழிகளாக்கி. காமத்தையும், காதலையும். தன்னோட வாழ்க்கையையும் பகிர்ந்துக்கிட்ட ஒருத்தனோட தான்.. நீங்க இந்த கதையில பயணிக்கப்போறீங்க.

மச்சானா பாருடி… இவனுக்கு ரொம்ப நீளண்டி – 15

இந்த தொடரில் தொடர்ச்சியாக எப்படி ஒரு பெண்கள் கல்லூரியில் ஒரே ஒரு மாணவன் சேர்ந்து அங்கிருந்த பெண்களை தொழக்கி எப்படி காமம் அனுபவித்தோம்.

மச்சானா பாருடி… இவனுக்கு ரொம்ப நீளண்டி – 14

ஒரு பெண்கள் கல்லூரியில ஒரே ஒரு மாணவனா சேர்ந்து அங்கிருந்த பெண்களை. தோழிகளாக்கி. காமத்தையும், காதலையும். தன்னோட வாழ்க்கையையும் பகிர்ந்துக்கிட்ட ஒருத்தனோட தான்.. நீங்க இந்த கதையில பயணிக்கப்போறீங்க.

மச்சானா பாருடி… இவனுக்கு ரொம்ப நீளண்டி-13

ஒரு பெண்கள் கல்லூரியில ஒரே ஒரு மாணவனா சேர்ந்து அங்கிருந்த பெண்களை. தோழிகளாக்கி. காமத்தையும், காதலையும். தன்னோட வாழ்க்கையையும் பகிர்ந்துக்கிட்ட ஒருத்தனோட தான்.. நீங்க இந்த கதையில பயணிக்கப்போறீங்க.

மச்சானா பாருடி… இவனுக்கு ரொம்ப நீளண்டி – 12

ஒரு பெண்கள் கல்லூரியில ஒரே ஒரு மாணவனா சேர்ந்து அங்கிருந்த பெண்களை. தோழிகளாக்கி. காமத்தையும், காதலையும். தன்னோட வாழ்க்கையையும் பகிர்ந்துக்கிட்ட ஒருத்தனோட தான்.. நீங்க இந்த கதையில பயணிக்கப்போறீங்க.

மச்சானா பாருடி இவனுக்கு ரொம்ப நீளண்டி – 11

இந்த தொடர் கதையின் தொடர்ச்சியாக கல்லூரியில் படிக்கும் ஒரே ஆணாக எப்படி அனுபவித்தேன் என்று பார்க்கலாம் வாருங்கள்.

மச்சானா பாருடி இவனுக்கு ரொம்ப நீளண்டி – 10

ஒரு பெண் கல்லூரியில் ஒரே ஒரு மாணவன் சேர்ந்து அங்கு இருந்த பெண்களை தொழிகலாக்கி எப்படி காமத்தை அனுபவ்க்கிறான் என்று பார்க்க போகிறோம், இந்த பாகம் தொடர்ச்சி.