ஹேமா இடுப்பு மடிப்புல எனக்கு காமம் ஏறியது – 1

ஹேமா ஆண்டி இடுப்ப பாக்காம என்னால ஒரு நாள் கூட இருக்க முடியாது என்ற நிலையில் இருந்து ஹேமா இனி எனக்கு மட்டும் தா இடுப்ப காமிப்பா என்ற நிலை வர விதி செய்த வழி.