காதலியின் அம்மா வாங்கிய ஓல் காமகதை

நான் என்னுடைய காதலி அதாவது என்னுடைய மாமாவின் மகளை எப்படி ஒத்தேன் மற்றும் அவள் அம்மாவையும், பானுவின் தோழிகளை எவ்வாறு ஓத்தேன் என்பதை சொல்ல இருக்கிறேன்.