தொலைதூர தாயோலிகள்

இரண்டு நண்பர்கள் தங்களது அம்மக்களை மாற்றி மாற்றி ஒக்கும் ஒரு காம நெடுந்தொடர் கதை. படித்து கையடித்து, விறல் போட்டு இன்புறுங்கள்.

சுரைக்காய்யால் அம்மாவுக்கு கிடைத்த சுன்னிகள் – 1

தான் பெற்ற இரு மகன்களின் சுன்னியால் ஓல் வாங்கும் தாயின் காம கதை. இக்கதை ஒரு தொடர்கதையாக நீளும், வெவ்வேறு கதாபாத்திறங்களுடன். படித்து கையடித்து விறல்போட்டு இன்புறுங்கள்.