என் காதலி அனு மச்சக்காரி

இது ஒரு மச்சகாரியின் உடம்பில் இருக்கும் மச்சங்கள் அனைத்தையும் எப்படி அனுபவித்தேன் என்று இந்த காமத்தில் சொல்ல போகிறேன்.