தோழியின் சேலை

தோழியின் சேலையில் நடந்த மாலை மயக்கம் இது, எப்படி சேலை நேரத்து மயக்கம் நடக்கிறது என்று பார்க்கலாம் வாங்க.