இது என் வாழ்க்கை

ஓரு இளைஞ்சனின் வாழ்க்கை நடந்த சந்தேகமான வலிகள் தந்த அனுபவங்களை அவன் நண்பனிடம் பகிர்கிறான்.