என் கல்லாரி காதலி மேகனா

கல்லாரி காதலியை எப்படி காதலித்து ஓத்தேன் என்று இந்த கதையில் கூறியிருக்கிறேன் அனைவரும் படித்து ஒத்துழைப்பு தாருங்கள்.